Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPEELCREATIE

 Definities

SpeelCreatie is een eenmanszaak naar Nederlands recht.

Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie SpeelCreatie zich inspant om de overeengekomen diensten te verlenen.

Diensten zijn alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die – in de ruimste zin van het woord – voortvloeien uit of verband houden met de opdracht.

Een overeenkomst is elke afspraak tussen de opdrachtgever en SpeelCreatie tot het verlenen van diensten door SpeelCreatie ten behoeve van de opdrachtgever.

 

 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door SPEELCREATIE in het kader van haar beroep diensten worden aangeboden of geleverd.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door SpeelCreatie derden worden betrokken.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en SpeelCreatie zijn overeengekomen.

Eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij SpeelCreatie deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 

 Uitvoering van de overeenkomst

Iedere overeenkomst leidt voor SpeelCreatie tot een inspanningsverplichting waarbij zij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen.

In alle gevallen waarin SpeelCreatie dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door SpeelCreatie een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van SpeelCreatie op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

 

 Geheimhouding

SpeelCreatie is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 Honorarium en kosten

Het honorarium van SpeelCreatie wordt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berekend op basis van tarieven per door SpeelCreatie gewerkte tijdseenheid. Er kan worden overeengekomen dat het honorarium uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst bestaat.

Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt waaronder onder andere declaraties van ingeschakelde derden.

SpeelCreatie kan de opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen. SpeelCreatie heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever het voorschot aan SpeelCreatie heeft betaald.

SpeelCreatie behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

 Betaling

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door SpeelCreatie aan te geven wijze.

Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Over het onbetaalde bedrag is een rente van 1% per maand verschuldigd.

Bij niet betaling van een (voorschot)factuur door de opdrachtgever is SpeelCreatie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van SpeelCreatie voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Bij niet betaling van een (voorschot)factuur binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning is SpeelCreatie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van SpeelCreatie voor schade die daardoor mocht ontstaan.

 

 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van SpeelCreatie, en van degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd (inclusief het eigen risico van de opdrachtgever) krachtens de door SpeelCreatie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polis met de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar.

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van SpeelCreatie jegens de opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.

SpeelCreatie zal bij de inschakeling van derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SpeelCreatie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

SpeelCreatie is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien SpeelCreatie bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SpeelCreatie duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

De opdrachtgever vrijwaart SpeelCreatie tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en SpeelCreatie samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van SpeelCreatie.

Indien de opdrachtgever een eventuele vordering jegens SpeelCreatie niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

 Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden.

Bij annulering door de opdrachtgever van coaching en andere begeleidingswerkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.

Bij annulering door de opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden, met uitzondering van trainingen en aanverwante werkzaamheden via www.Meetup.com, binnen 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteiten, dient de opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen.

Bij annulering door de opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden via www.Meetup.Com binnen 7 dagen voor aanvang van de betreffende activiteiten, dient de opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen.

De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij zonder te annuleren geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van SpeelCreatie.

 

 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en SpeelCreatie is Nederlands recht van toepassing.

Indien SpeelCreatie en de opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de rechter te Zwolle bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.